GrassLopata

Penetrometer

Mätning av kompakta jordlager
Precisa mätningar

 

Jordförhållanden

I kompakta växtlager saknas det luft mellan jordpartiklarna. De nyttiga jordorganismerna kan inte tillföra näringsämnen till gräsrötterna i syrefattiga förhållanden. Om en pentometermätning visar över 300 PSI innebär det att växtlagret är kompakt och minskar rötternas förmåga att ta upp näring och vatten. Dessutom har kompakta växtlager sämre dräneringsförmåga och bidrar till ökad risk för stress och sjukdomar i gräset. 


PSI

PSI-mätaren har en skala på 0–1 000 PSI. PSI visar ett riktvärde för hur kompakt växtlagret är på olika djup. När du känner till PSI kan du anpassa åtgärder som djupluftning och andra behandlingar efter förutsättningar. Om du läser av PSI-mätaren medan du trycker ned penetrometern genom jorden kan du se hur komprimerade lagren är vid olika djup. 


Tre delar

Penetrometern består av tre delar. Spets, axel med djupmarkering och precisionstryckbehållare med PSI-mätare. Spetsens, axelns och behållarens diameter är noggrant avpassade. Resultatet av mätningen blir därmed exakt den kraft som behövs för att spetsen ska tränga igenom jorden. 


Var försiktig 

Penetrometern ska användas med försiktighet och endast på gräsytor. Skruven på behållaren kan monteras bort för att fylla på olja vid behov. Tryck aldrig penetrometern så hårt att PSI-mätaren överstiger 1 000 PSI. Då skadas redskapet.

  • Mätning av kompakta jordlager
  • Mätning på varierande djup
  • Precisa mätresultat
  • Tre delar
productGrassSmall