Förberedelse – vår
 

Vid traditionell odling förbereds området med en grundlig bearbetning av jorden genom plöjning och jordpackning, eventuellt fräsning. Därefter ligger jorden orörd under ett par veckor så att ogräset får tid att gro. Eventuellt ska befintlig mark först behandlas med ogräsmedel (t.ex. Roundup) som avlägsnar alla plantor om det är mycket rotogräs (kvickrot, tistlar, skräppor m.fl.) på arealen. Vid plöjfri odling är proceduren att först spruta mot rotogräs (Roundup), låta jorden vila i 10 dagar och därefter harva och så omedelbart efter.

 
Harvning

Precis innan sådd harvas jorden 1–2 gånger på 6–8 cm djup så att jorden är lucker och jämn. Harva inte mer än precis nödvändigt för att skapa en jämn såbädd. Undvik i möjligaste mån att torka ut jorden – fuktigheten bör bevaras så högt upp i jorden som möjligt. 


Vältning

På sandjord kan man ev. välta jorden omedelbart efter med en cementvält. På lerjord använder man ev. en ring- eller knastvält. Syftet är att packa det översta jordlagret så att fröet inte kommer för långt ner i jorden och att man säkrar en god kontakt mellan fröet och den fuktiga jorden.

 
Gödning

Om viltåkern ska gödslas (inte tillåtet på t.ex. oodlad jord) bör jorden grundgödslas före sådd, så att de nya plantorna har näring under den första tiden. Det är viktigt att gödningen fördelas jämnt över arealen. Vi rekommenderar att man använder NPK-gödning. Följ alltid anvisningarna på förpackningen när du doserar gödningen. 

 

Anläggning av viltåker

 
Sådd

Vid sådd är det en fördel att välja en period då jorden innehåller viss fuktighet. Samtidigt är det en fördel om jorden är ljummen, minst 10 °C, eftersom det främjar både grodd och rottillväxt. Den bästa såtiden är därför hela maj månad. Sådden ska ske strax efter jordbehandlingen. Fröerna i säcken har olika storlek, så för att få en jämn fördelning av stora och små fröer ska fröerna blandas noga innan de sås. Radavståndet ska vara litet så att fröet fördelas så bra som möjligt över hela arealen. Sådden bör inte göras djuparen än ca 1–2 cm. Följ
rekommenderad utsädesmängd för respektive art/blandning.